Böjti szelek

Nagyban folyik a hús­vé­ti böjt, ham­va­zó­szer­dá­tól, egé­szen hús­vé­tig tart. Sokan sze­ret­né­nek ilyen­kor kicsit méreg­te­le­ní­te­ni, tisz­tí­ta­ni, de nem tud­ják, hogy kezd­je­nek neki. Fontosnak tart­juk a foko­za­tos­sá­got, és itt nyil­ván nem mon­dunk újdon­sá­got. Azért a szem­lél­te­tés miatt: „Ma még becsa­pom a gulyást, meg a hét fán­kot, de hol­nap­tól léböjt­kú­rán vagyok!”

Vagyis legyen fel­ve­ze­tés, és leve­ze­tés is.

Térjünk át ilyen­kor nyu­god­tan egy vegán étrend­re, felejt­sük el egy időre a húst. Ha elég­gé figye­lünk a tes­tünk jel­zé­se­i­re, akkor egyéb­ként is jelez, mikor bizo­nyos élel­mi­sze­rek­ből elege van. Most azon­ban meg­előz­het­jük ezt a jel­zést. Pótoljuk a fehér­jé­ket, pél­dá­ul tel­jes kiőr­lé­sű gabo­nák­kal, tön­köllyel, durum­mal, köles­sel, vagy haj­di­ná­val. Vagy együnk sok hüve­lyest, bor­sót, babot, csi­cse­ri­bor­sót. Ha szó­já­ról teszünk emlí­tést, akkor már min­den­ki tud véle­ményt mon­da­ni, van tapasz­ta­la­ta. Ha azon­ban búza­fe­hér­jé­ről, szó­ja­tem­pé­ről, vagy fasírt­po­rok­ról beszé­lünk, akkor már fel­kap­juk a fejün­ket. Hallgassuk csak, milyen jól hang­zik: Snidlinges, póré­hagy­más vörös­len­cse roppancs.

Csak súgunk: a szó­ja­tem­pét nálunk lehet kapni, kézbe fogni, látni, venni. Egyébként pedig csak netes ren­de­lés lehetséges.

Nézzük, mit lehet tenni, ha roha­nó, vál­to­za­tos élet­mó­dot élünk, ha nincs ennyi időnk a böjt­re? Rövidebb idő­szak alatt is lehet­sé­ges a tisz­tí­tás, a méreg­te­le­ní­tés. Kezdjünk zöld­ség­le­vek­kel: búza­fű­lé­vel, sava­nyú­ká­posz­ta­lé­vel, cék­la­lé­vel, répá­val vagy paradicsommal.

Ezalatt az idő­szak alatt nagyon sok folya­dé­kot kell bevin­nünk, vizet főleg. Azonban érez­he­tünk némi gyen­ge­sé­get, ekkor a vizünk­be tegyünk cit­rom­le­vet, chi­lit, vagy gyöm­bért, azon­na­li az ener­ge­ti­zá­ló hatá­suk. Igyunk mellé méreg­te­le­ní­tő, tisz­tí­tó tea­ke­ve­ré­ket, ebből is tudunk aján­la­ni olyat, ami csak nálunk kap­ha­tó: Gyuri bácsi csa­lán­te­á­ját. Ihatunk tisz­tí­tás cél­já­ból híg szen­na­le­vél­te­át, vagy keserűvizet.

Folytassuk aztán a gyü­mölcs­le­vek­kel, ana­nász­lé­vel, almá­val, grá­nát­al­ma­lé­vel, vagy akár ezek kok­tél­já­val. Igyunk kókusz­vi­zet, ami izgal­mas kiegé­szí­tő folya­dék lehet.

Akárhogy is, ha az elha­tá­ro­zás meg­van, ne res­tellj taná­csot kérni bol­tunk­ban a koll­áganők­től. Hidd el, a vég­ered­mény kár­pó­tol min­den kez­de­ti nehézséget.

Végezetül pedig ne felejt­sük el, min­den fej­ben dől el: aján­lott a méreg­te­le­ní­té­si idő­szak­ban csupa erőt adó dolog­ra kon­cent­rál­ni, medi­tá­ci­ó­ra járni, feltöltődni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük