Kik vásárolnak szívesen üzletünkben?

A Tavaszpont üzle­tét első­sor­ban höl­gyek, azon belül is az igé­nyes fia­ta­lok, a tuda­to­san gon­dol­ko­dó kis­ma­mák és a csa­lád­juk­ra fél­tőn gon­do­ló, minő­sé­get kere­ső csa­lád­anyák ked­ve­lik iga­zán. Nem ritka ugyan­ak­kor a szép­ko­rú hölgy vásár­lói réteg sem. Túlzás nél­kül állít­hat­juk, hogy a Tavaszpont a spe­ci­á­lis táp­lál­ko­zá­si igé­nyű (tej‑, tojás‑, glutén‑, cukor‑, élesz­tő­men­tes, paleo­lit vagy vege­tá­ri­á­nus) vásár­lók, illet­ve a gyógy­szer­men­tes egész­ség­vé­dő meg­ol­dá­so­kat kere­sők Mekkája.


Komplex szolgáltatások

Bio- és öko­ter­mék szaküzlet
Magas szín­vo­na­lú kiszol­gá­lás és szak­ér­te­lem várja a vásárlókat.

Egyedi céges megoldások
Ügyfeleink részé­re egye­di igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en össze­ál­lí­tott üzle­ti aján­dék meg­ol­dá­so­kat kínálunk.

Házhozszállítás
Megrendelt ter­mé­ke­ket kérés­re kiszál­lít­juk az ország egész terü­le­tén ked­ve­ző feltételekkel.

Törzsvásárlói prog­ram
Biztos lehetsz nem csak a minő­ség­ben, hanem a való­ban ked­ve­ző árban is.