Már a Tavaszpontban!

Köszöntünk a LEPO Bio DEKOR KOZMETIKUMOK vilá­gá­ban Olaszországból!

Gyönyörű szí­nek, ami­ket kipró­bál­hat­tok a Tavaszpontban.

A Lepo bio koz­me­ti­ku­mok csak kivá­ló minő­sé­gű ter­mé­sze­tes össze­te­vő­ket tar­tal­maz­nak, amely azt jelen­ti, hogy egyik ter­mé­kük­ben sincs szer­ves össze­te­vő, para­bén, szil­iko­nok, PEG, GMO anya­gok, fes­té­kek és szin­te­ti­kus anya­gok. A ter­mé­kek a fran­cia ellen­őr­ző és tanú­sí­tó szer­ve­zet, az Ecocert által hite­le­sí­tett öko­ló­gi­ai ellen­őr­zött a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­so­kat fenn­tart­ha­tó módon igény­be vevő gaz­dál­ko­dás­ból származnak.