Köszöntünk

Egy biotermék nemcsak az egészséges életmódot jelenti,
…hanem az élhető és fenntartható jövő alapja is.

Gondolj magad­ra és gon­dolj a jövő­re, utó­da­id jövőjére.
Figyelj és légy tuda­tos, hogy mit veszel magad­hoz! Fogyassz mér­ték­kel és figyelj a minőségre!

Biotermékeket nem csak azért fogyasz­tunk, hasz­ná­lunk, mert tren­dik sze­ret­nénk lenni. Sokkal inkább azért, mert túl azon, hogy egész­sé­ges eset­leg vala­mi­lyen érzé­keny­sé­günk, aller­gi­ánk miatt ezt a spe­ci­á­lis igényt garan­tál­tan kielé­gít­het­jük vele. Ez az, ami miatt a Tavaszpont üzlet vásár­lói rend­sze­re­sen vissza­tér­nek üzletünkbe.

A Tavaszpont 15 éve azon dol­go­zik, hogy a leg­jobb minő­sé­gű bio és öko ter­mé­ke­ket elér­he­tő­vé tegye a vásár­lói szá­má­ra. Bizonyított, nép­sze­rű már­kák, szín­vo­na­las kiszol­gá­lás. Ez várja vásár­ló­in­kat han­gu­la­tos üzletünkben.

tuda­tos dön­tés, ahol a minő­ség az első.
…hanem a fenn­tart­ha­tó jövő­ért vál­lalt fele­lős­ség elvál­la­lá­sa is
Tudatos dön­tés eredménye
Bio? Nem csak jól hangzik.
Az vagy, amit meg­eszel, az vagy, amit magad­ra kensz
A Te dön­té­sed és ez nem pénz kér­dés. A minő­ség végül min­dig olcsóbb.

 

Miért olyan népszerű a tavaszpont?

 

Minőség min­de­nek előtt:
Üzletünkben kizá­ró­lag „tisz­ta” ter­mé­ke­ket kíná­lunk. Minden igé­nyes vásár­ló meg­ta­lál­ja az elvá­rá­sa­i­nak megfelelőt.

Kimagaslóan szé­les választék :
Több mint 3000 féle ter­mék­ből válo­gat­hat­nak vásárlóink.

Megnyerő stí­lus, pati­nás kör­nye­zet, han­gu­la­tos üzlet:
Hozzáértő kol­lé­gák, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak, szín­vo­na­las kiszol­gá­lás segí­ti a vásár­lást üzletünkben.

Imádok a bel­vá­ros­ban lévő Tavaszpont üzlet­be járni. A par­fü­mök, teák, füs­tö­lők illat­ka­val­kád­ja min­dig elva­rá­zsol, ami­kor belé­pek. Melegség és báj. Az eladók pedig való­ban fel­ké­szül­ten, szak­ér­tő­en és min­dig ked­ve­sen segí­te­nek. Nem rábe­szél­nek vala­mi­re, hanem a leg­meg­fe­le­lőbb ter­mé­ket kere­sik meg szá­mom­ra. Díjazom ezt a hozzáállást.”

Milyen termékeket találsz üzletünkben?

Élelmiszerek

Bioélelmiszer, paleo­lit, glu­tén­men­tes, lak­tóz­men­tes, tej­men­tes, cukor­men­tes, anti­can­di­da (élesz­tő­nem­tes), vege­tá­ri­á­nus, tojásmentes

SzafiFitt, Paleolit, Biorganik, Éden, Nature7, Dénes Natura, Glück, Rapunzel, Dr. Steinberger, Eden, TheBridge, Natumi, Zafír, Batha Porta őrsé­gi ola­jok, Pödör ola­jok, Csodavár ola­jok, Élet íze, Fűszerház

Tisztítószerek

Klar, Sonett, Eco, Zöldbolt, Ahimsa

Táplálék-kiegészítők, vitaminok, immunerősítők

Vitaking, Dr. Herz, Swanson, Dr. Chen, FLAVON, ESI, Dr. Steinberger

Édességek

Rapunzel, Éden

Gyógynövények, Teák

Györgytea, Tavaszpont tea­kol­lek­ció, Mama gyógy­nö­vé­nyei, Adamo, Fitodry

Friss pékáruk

Sváb pék­ség, Piszkei Öko Pékség

Édesítőszerek

Éden, Biorganik, Naturpiac

Kozmetikumok (natúr szépségápolás)

Dr. Hauschka, Biola, Naturissimo, Sante, Dr. Organik, Farfalla, Helan, NaJel

Könyvek, ajándéktárgyak

Ismeretterjesztő, recept

Kik vásárolnak szívesen üzletünkben?

A Tavaszpont üzle­tét első­sor­ban höl­gyek, azon belül is az igé­nyes fia­ta­lok, a tuda­to­san gon­dol­ko­dó kis­ma­mák és a csa­lád­juk­ra fél­tőn gon­do­ló, minő­sé­get kere­ső csa­lád­anyák ked­ve­lik iga­zán. Nem ritka ugyan­ak­kor a szép­ko­rú hölgy vásár­lói réteg sem. Túlzás nél­kül állít­hat­juk, hogy a Tavaszpont a spe­ci­á­lis táp­lál­ko­zá­si igé­nyű (tej‑, tojás‑, glutén‑, cukor‑, élesz­tő­men­tes, paleo­lit vagy vege­tá­ri­á­nus) vásár­lók, illet­ve a gyógy­szer­men­tes egész­ség­vé­dő meg­ol­dá­so­kat kere­sők Mekkája.


Komplex szolgáltatások

Bio- és öko­ter­mék szaküzlet
Magas szín­vo­na­lú kiszol­gá­lás és szak­ér­te­lem várja a vásárlókat.

Egyedi céges megoldások
Ügyfeleink részé­re egye­di igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en össze­ál­lí­tott üzle­ti aján­dék meg­ol­dá­so­kat kínálunk.

Házhozszállítás
Megrendelt ter­mé­ke­ket kérés­re kiszál­lít­juk az ország egész terü­le­tén ked­ve­ző feltételekkel.

Törzsvásárlói prog­ram
Biztos lehetsz nem csak a minő­ség­ben, hanem a való­ban ked­ve­ző árban is.

Plusz szolgáltatások, amikkel támogatjuk vásárlóinkat

Ingyenes szak­ta­nács­adás
Házhozszállítás
Időszakosan Tavaszpont Bevásárlónap extra kedvezményekkel
Termékfoglalás lehetősége
Díszcsomagolás


Célok, tervek, előrelépés

Jelenleg egy üzlet­tel ren­del­ke­zünk Székesfehérvár tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sá­ban. A jövő­be­ni célok között sze­re­pel továb­bi Tavaszpont üzle­tek nyi­tá­sa Magyarországon. Célunk minél több megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban való meg­je­le­nés. Meggyőződésünk, hogy üzle­tünk és hír­ne­vünk igé­nyes vásár­lói réte­get vonz, ami garan­tál­tan hoz­zá­já­rul a Tavaszpont szín­vo­na­lá­nak eme­lé­sé­hez és presz­tí­zsé­nek növeléséhez.