Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A Tavaszpont Bio Bt. nyi­lat­ko­za­ta a sze­mé­lyes ada­tok és infor­má­ci­ók keze­lé­sé­ről és védel­mé­ről. Nyilatkozatunk azo­kat az elve­ket és gya­kor­la­ti mód­sze­re­ket tar­tal­maz­za, ame­lyek alap­ján és segít­sé­gé­vel a Tavaszpont Bio Bt. tar­ta­lom­szol­gál­ta­tá­sai a fel­hasz­ná­ló­i­ról kelet­ke­ző ada­to­kat és infor­má­ci­ó­kat keze­li és védi. Elveink az 2011. évi CXII. tör­vény­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en biz­to­sít­ják a sze­mé­lyes ada­tok védel­mét, melyet cégünk az adat­vé­de­lem­re vonat­ko­zó nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek­kel, euró­pai uniós jog­for­rá­sok­kal (külö­nö­sen a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK ren­de­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ről szóló 2016/679 sz. (álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let) sza­bá­lya­i­val össz­hang­ban kezeli.

Kérjük, az aláb­bi­a­kat figyel­me­sen olvas­sa el, mert a tavaszpont.hu címen elér­he­tő hon­lap meg­nyi­tá­sá­val, illet­ve a hon­la­pon fel­tün­te­tett e‑mail címek eléré­sé­vel az aláb­bi­ak­ban fel­so­rolt és ismer­te­tett fel­té­te­lek­hez hoz­zá­já­rul, azo­kat elfo­gad­ja és magá­ra nézve köte­le­ző­nek isme­ri el.

A Tavaszpont Bio Bt. az ada­to­kat kizá­ró­lag a meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint keze­li, addig az idő­tar­ta­mig és arra a célra, amely­hez az ügy­fél / fel­hasz­ná­ló hoz­zá­já­ru­lá­sát adta, vagy amely­nek keze­lé­sét jog­sza­bály előírja.

Személyes ada­tok

Egyes szol­gál­ta­tá­sa­ink igény­be­vé­te­lé­hez fel­hasz­ná­ló­ink­nak sze­mé­lyes ada­to­kat kell meg­ad­ni­uk. Az adat­szol­gál­ta­tás során kelet­ke­ző infor­má­ci­ó­kat a leg­na­gyobb körül­te­kin­tés­sel, szi­go­rú­an bizal­ma­san kezel­jük, azok­hoz ille­ték­te­le­nek nem fér­het­nek hozzá. Az infor­má­ci­ók meg­adá­sá­ra rész­ben szol­gál­ta­tá­sa­ink igény­be­vé­te­lé­hez, rész­ben azért kér­jük fel­hasz­ná­ló­in­kat, hogy sta­tisz­ti­kai ada­to­kat nyer­jünk róluk. Segítségükkel szol­gál­ta­tá­sa­in­kat a fel­hasz­ná­lók érdek­lő­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en fej­leszt­het­jük tovább.

Felhasználók ada­tai

A fel­hasz­ná­lók eléré­sé­re alkal­mas ada­to­kat kizá­ró­lag akkor gyűj­tünk, ha az adott szol­gál­ta­tás jel­le­ge ezt nél­kü­löz­he­tet­len­né teszi. Az ada­to­kat kizá­ró­lag a fel­hasz­ná­ló által elő­ze­te­sen jóvá­ha­gyott célra vesszük igény­be, azo­kat — a tör­vény­ben elő­írt kivé­te­lek­től elte­kint­ve — har­ma­dik fél részé­re nem adjuk át. A fel­hasz­ná­lók egye­di eléré­sé­re alkal­mas ada­to­kat kizá­ró­lag a fel­hasz­ná­ló által elő­ze­te­sen jóvá­ha­gyott célra vesszük igény­be, azo­kat a fel­hasz­ná­ló elő­ze­tes írás­be­li enge­dé­lye nél­kül — a tör­vény­ben elő­írt kivé­te­lek­től elte­kint­ve — har­ma­dik fél részé­re nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bőví­té­se ezt szük­sé­ges­sé teszi, egyes ese­tek­ben tájé­koz­ta­tó anya­go­kat, hír­le­ve­le­ket kül­dünk fel­hasz­ná­ló­ink­nak. A regiszt­rá­ci­ó­val hoz­zá­já­rul, hogy hasz­nos taná­cso­kat, tip­pe­ket és aján­la­to­kat fog kapni e‑DM-ként mar­ke­ting­üze­net­ben. Egy kat­tin­tás­sal leirat­koz­hat. Felhasználóink szá­má­ra min­den ilyen eset­ben lehe­tő­sé­get adunk arra, hogy a továb­bi kap­cso­ló­dó tájé­koz­ta­tó anya­gok foga­dá­sá­ról lemondjanak.

Adatkezelés célja és jogalapja

  1. Az adat­ke­ze­lé­sé­nek célja a szolgáltatás(ok) nyújtása.
  2. A Szolgáltatás nyúj­tá­sa köré­ben:  az ügy­fél / fel­hasz­ná­ló azo­no­sí­tá­sa, a többi ügy­fél­től /felhasználótól való meg­kü­lön­böz­te­té­se; kap­cso­lat­tar­tás, eDM-hozzájárulás, érte­sí­tés kap­cso­ló­dó vagy új szol­gál­ta­tá­sok­ról; ügy­fél­elé­ge­dett­ség tesz­te­lé­se és méré­se; a Szolgáltatás test­re sza­bá­sá­nak elő­se­gí­té­se; a Szolgáltatáshoz kap­cso­ló­dó rend­szer­üze­net kül­dés;  külön hoz­zá­já­ru­lás ese­tén rek­lám tar­tal­mú köz­vet­len üzlet­szer­zé­si illet­ve mar­ke­ting célú meg­ke­re­sés (pl. hír­le­vél, eDM ren­dez­vé­nye­ken való rész­vé­tel és az ehhez kap­cso­ló­dó járu­lé­kos szol­gál­ta­tá­sok; tag­ság­hoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­sok, bónusz­prog­ra­mok  har­ma­dik sze­mé­lyek ter­mé­ke­i­nek rek­lá­mo­zá­sa az ada­tok átadá­sa nélkül.
  3. A sze­mé­lyes ada­tok való­di­sá­gá­ért, pon­tos­sá­gá­ért kizá­ró­lag a Felhasználó tar­to­zik felelősséggel.
  4. Egyes szol­gál­ta­tá­sok kizá­ró­lag regiszt­rá­ci­ó­val vehe­tők igény­be, amely regiszt­rá­ció során szük­ség­sze­rű­en, illet­ve egye­di­leg válasz­tott módon meg­adott sze­mé­lyes ada­tok fel­vé­te­lé­re és keze­lé­sé­re kerül sor.

Sütik (Cookie‑k)

Adatokat gyűj­tünk és ele­me­zünk a web­ol­dal hasz­ná­la­tá­val kap­cso­lat­ban, ide­ért­ve a láto­ga­tók doma­in neve­it, láto­ga­tá­si szá­mo­kat, láto­ga­tott alol­da­la­kat és az olda­lon eltöl­tött időt. Ezeket az ada­to­kat sütik segít­sé­gé­vel gyűjt­jük. A süti kis mennyi­sé­gű adat, ame­lyet web­szer­ve­rünk az Ön inter­ne­tes bön­gé­sző­jé­hez továb­bít. Ön eldönt­he­ti, hogy engedélyezi‑e a sütik hasz­ná­la­tát bön­gé­sző­je egye­di beál­lí­tá­sai segít­sé­gé­vel. A sütik enge­dé­lye­zé­se egy­sze­rűb­bé és gyor­sab­bá teszik olda­lunk hasz­ná­la­tát. Minden bön­gé­sző elté­rő módon műkö­dik, a süti beál­lí­tá­sok vál­toz­ta­tá­sá­hoz, kér­jük, olvas­sa el az Ön által hasz­nált bön­gé­sző „Help” menü­jé­nek vonat­ko­zó részét (vagy mobil­te­le­fon­ja, táb­la­gé­pe hasz­ná­la­ti útmu­ta­tó­ját). A sütik alap­be­ál­lí­tás­ként bekap­csolt álla­pot­ban van­nak a Tavaszpont Bio Bt. tulaj­do­ná­ban lévő tavaszpont.hu weboldalán.

 

Székesfehérvár, 2017. február