Kapcsolat | Hírlevél

Nyitva tar­tás:
Hétfő-Péntek: 9.00 — 18.00
Szombat: 9.00 — 13.00
Vasárnap:
zárva

Cím: H — 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 5.

Telefon: +36 30/184‑5071

Honlap: tavaszpont.hu
E‑mail: info@tavaszpont.hu

 Üzletünket bel­vá­ro­si elhe­lyez­ke­dé­se miatt csak kor­lá­to­zot­tan lehet gép­ko­csi­val meg­kö­ze­lí­te­ni. Behajtás csak enge­déllyel, illet­ve behaj­tá­si enge­dély nél­kül  áru­szál­lí­tás ese­tén mun­ka­na­po­kon 7.00–10.00, illet­ve 17.00–19.00 óra között.

Amennyiben nagyobb mennyi­sé­get sze­ret­ne vásá­rol­ni, ami már kéz­ben nehe­zen szál­lít­ha­tó, akkor adja le ren­de­lé­sét e‑mailen, tele­fo­non és szál­lít­sa el áru­ját autó­val köz­vet­le­nül az üzlet­ből a fenti behaj­tá­si fel­té­telt betartva.


Feliratkozás Hírlevélre

AdatkezelésKérdezzen


     Csatlakozz közös­sé­gi olda­lunk­hoz, hogy érte­sülj a Tavaszpont leg­fris­sebb híreiről!