Törzsvásárlóinknak

Ha meg­bíz­ha­tó for­rást sze­ret­ne ter­mé­sze­tes alapú, bio­ter­mé­kek beszer­zé­sé­hez, akkor a Tavaszpont opti­má­lis válasz­tás. Azért dol­go­zunk nap mint nap, hogy Ön min­dig biz­tos legyen ne csak  a beszer­zett ter­mé­kek minő­sé­gé­ben, hanem annak ked­ve­ző árá­ban is. Számunkra fon­tos, hogy vásár­ló­ink­kal hosszú távú bizal­mi kap­cso­lat ala­kul­jon ki, ahol meg­is­mer­ve igé­nye­it szak­ér­tő támo­ga­tást tud­junk nyúj­ta­ni a válasz­tás­ban. Legyen Ön is törzs­vá­sár­lónk és élvez­ze a ked­vez­mény­kár­tya nyúj­tot­ta extra előnyöket.

Kedvezménykártya igény­lés fel­té­te­le: Vásároljon egy­szer­re leg­alább 15 000 Ft érték­ben és tölt­se ki a ked­vez­mény­kár­tya igény­lő adatlapot.

Ezt köve­tő­en azon­nal elké­szít­jük Önnek névre szóló ked­vez­mény­kár­tyá­ját, ame­lyet leg­alább egy évig használhat.


Kérdezzen