Teakánaán

Bár a téli kuc­kó­zós teá­zá­sok­nak épp vége, de hál­is­ten­nek a tea örök, és ezer­fé­le ízű, illa­tú, hatású.

A zöld tea amel­lett, hogy szá­mos ked­ve­ző hatás­sal bír az egész­sé­günk­re, segít az anyag­cse­re gyor­sí­tá­sá­ban. Fogyókúrázóknak és dié­tá­zók­nak is a leg­jobb válasz­tás. 2006 júli­u­sá­ban egy a European Journal of Clinical Nutrition c. folyó­irat­ban meg­je­lent tanul­mány szer­zői teát java­sol­nak a min­den­na­pi folya­dék­be­vi­tel­hez – akár az egy­sze­rű ivó­víz helyett is –, mivel a tea nem csak rehid­ra­tál (az ivó­víz­hez hason­ló­an), hanem élet­ta­ni­lag fon­tos poli­fe­no­lok soka­sá­gát jut­tat­ja be az embe­ri szer­ve­zet­be, és hosszú távon haté­ko­nyan veszi fel a har­cot a szív­be­teg­sé­gek ellen.

A JAMA folyó­irat 2006. szep­tem­be­ri szá­má­ban meg­je­lent egyik japán tanul­mány még ennél is tovább megy: azt állít­ja, hogy a zöld tea rend­sze­res fogyasz­tá­sa meg­hosszab­bít­ja a vár­ha­tó élet­tar­ta­mot, amel­lett, hogy véd a szív- és érrend­sze­ri betegségektől.

A zöld tea segít a has­üre­get, bele­ket és belső szer­ve­ket körül­ve­vő, ún. visz­ce­rá­lis zsír­szö­vet lebontásában.

A csí­pőn és a com­bon lera­kó­dó zsír­ral szem­ben (amely az ún. „körte” test­al­ka­tot okoz­za), a belső szer­vek körül fel­hal­mo­zó­dó zsír („alma” test­al­kat) felel a külön­bö­ző anyag­cse­re­za­va­ro­kért, a 2‑es típu­sú cukor­be­teg­sé­gért és egyéb szö­vőd­mé­nyek kiala­ku­lá­sért, ezért nem csak esz­té­ti­kai szem­pont­ból fon­tos, hogy has­ból fogyjunk.

A zöld tea lebont­ja a has­üre­get, a bele­ket és a belső szer­ve­ket körül­ve­vő zsír­szö­ve­tet, így segít­ve elő a fogyást.

A zöld tea három olyan vegyü­let­cso­por­tot tar­tal­maz, amely elő­se­gí­ti a fogyást:

  • kate­kin
  • kof­fe­in
  • tea­nin

És hogy ne téved­jünk a tea elké­szí­té­sé­nél, íme a leön­té­si víz­hő­mér­sék­le­tek és ázta­tá­si idők:
— Fekete tea: 100 fok, 3–5 perc
— Darjeeling First Flush: 90 fok, 2–3 perc
— Oolong tea: 80 fok, 1–3 perc
— Japán zöld tea: 60–70 fok, 1–1,5 perc
— Kínai zöld tea: 70–80 fok, 2–3- perc
— Ízesített tea: 100 fok, 3–5 perc
— Gyümölcstea: 100 fok, 8–10 perc

Üzletünkben  leg­alább 10 féle cso­dás illa­tú zöld teát sza­gol­ha­tunk, és kimér­ve vihet­jük haza az álta­lunk válasz­tott mennyi­sé­get. Vigyünk mellé fil­ter­pa­pírt, és műanyag szű­rőt is, vagy teatojást.

Sonka helyett kisgömböc, és az elbűvölő répatorta

elbű­vő­lő répatorta

Húsvét tájé­kán a bűnö­zés szin­te borí­té­kol­va. Vendégségben biz­to­san meg­kí­nál­nak ben­nün­ket, és nem mon­dunk nemet.

Otthon viszont tel­je­sen vega hús­vé­tot is tart­ha­tunk. Jó, de mivel vált­juk ki a son­kát? Gömböccel! És hogy mi az?

A gabo­na­göm­böc illa­ta, álla­ga és íze is hason­ló a son­ká­é­hoz. A böjt után pedig kivá­ló­an alkal­mas arra, hogy ne nehéz éte­le­ket vegyünk magunkhoz.

A son­kát kivált­hat­juk még vega­bur­ger­rel is, és ha vega ven­dég érke­zik, vagy vega locso­ló, meg­kí­nál­hat­juk a vegán, glu­tén­men­tes chips-szel, ami­ből leg­alább hat­fé­le illik a menü­höz. Például van ched­dar saj­tos, vagy metélőhagymás.

És mit együnk hozzá? Tojáskrém helyett vega mas­carpo­ne is szóba jöhet alap­anyag­ként, de több­fé­le ízű vega sajt is szóba jöhet. Ráadásul a mas­carpo­né­ból süte­mény is készül­het. Íme itt egy jó kis recept hozzá:

Elbűvölő répa­tor­ta

 

Hozzávalók:

18 dkg nádcukor

1,5 dl olaj

4 ek narancslé

1 tk vaníliakivonat

1 kis pohár joghurt

2 tk sütőpor

1 tk szódabikarbóna

1 tk fahéj

1 tk gyömbérpor

1 tk só

22 dkg liszt

30 dkg finom­ra reszelt sárgarépa

20dkg darált mogyo­ró vagy dió, eset­leg mandula

 

A krém­hez:

50 dkg vega mascarpone

4 evő­ka­nál joghurt

15 dkg porcukor

1 teás­ka­nál vaníliakivonat

1 narancs reszelt héja és leve

 

A cuk­rot, az ola­jat, a narancs­le­vet, a vaní­li­át és a jog­hur­tot és a szó­da­bi­kar­bó­nát össze­ke­ver­jük. Egy másik tál­ban a szá­raz hoz­zá­va­ló­kat is vegyít­jük: a lisz­tet, a sütő­port, a sót, a gyöm­bér­port és a fahé­jat. A két keve­ré­ket ala­po­san elke­ver­jük, majd bele­ke­rül a reszelt répa és a darált mogyo­ró. Lisztezett, vaja­zott sütő­for­má­ba tesszük és 180 fokos sütő­ben kb. 45 perc alatt kész­re sütjük.

Közben elké­szít­jük a kré­met: a mas­carpo­nét a jog­hurt­tal és a por­cu­kor­ral ala­po­san kike­ver­jük, majd hoz­zá­ad­juk a vaní­lia­ki­vo­na­tot és a narancs héját, levét. Amikor a kré­met össze­ál­lít­juk, kicsit híg lesz, de nem kell aggód­ni, tegyük be a hűtő­be, és egy negyed óra pihen­te­tés után megszilárdul.

A kihűlt lapot ket­té­vág­juk és meg­tölt­jük a krém 1/3‑ával, a többi krém­mel pedig kívül­ről bevon­juk a tor­tát. Válasszunk külön­le­ges for­má­jú, nyu­szi, vagy tojás­for­mát a sütéshez!

Alapanyagokért pedig láto­gas­sa­tok el a Tavaszpont üzletünkbe.

Tavasz(pont)i nagytakarítás

Itt az idő, már nem fog­hat­juk a fagy­ra, hogy nem mosunk abla­kot, az erkélyt is lehet taka­rí­ta­ni, de a spájz, hűtő, és a für­dő­szo­ba is ala­pos fris­sí­tés­re szorul.

Legyünk tuda­to­sak, ne árt­sunk a kör­nye­zet­nek, hasz­nál­junk olyan sze­re­ket, ami­vel nem mér­gez­zük meg a boly­gót. De nem kell ilyen messzi­re men­nünk, nem glo­bá­li­san kell gon­dol­kod­ni , hanem elég, ha a csa­lád­ra kon­cent­rá­lunk. Mindannyian érez­tük már a tisz­tí­tó­sze­rek átha­tó, maró sza­gát, mikor épp taka­rí­tás után lép­tünk be egy helyi­ség­be. Igen, az illó anya­gok is lehet­nek mér­ge­zők, nem kell fel­tét­le­nül bele­kor­tyol­nunk a folyadékba.

Használjunk mosó­szó­dát, szó­da­bi­kar­bó­nát, a tűz­hely és a hűtő tisz­tí­tá­sá­hoz, de a szó­da­bi­kar­bó­na és ecet kom­bó­ja reme­kül bugyog­tat­ja át a lefo­lyó­kat is. A cit­rom­sav pedig a leg­ma­ka­csabb víz­kö­vet is oldja, nyom nél­kül tün­te­ti el.

Tisztítószerek közül kap­ha­tó nálunk bio vál­to­zat is, bőr­ba­rát és olyan, ami­nek az illó anya­ga sem mér­ge­ző, legyen szó akár álta­lá­nos taka­rí­tó­szer­ről, für­dő­szo­ba tisz­tí­tó­ról, narancs­ola­jos tisz­tí­tó­ról, ami rög­tön fer­tőt­le­nít is, akár a leven­du­la, vagy tea­fa­olaj. Külön elő­nye, hogy vörös­bor fol­tot, vagy akár rágót is kivesz az anyagokból.

És a pont az „i”-re: Mindezeket töröl­jük az újra­hasz­no­sí­tott papír­ból készült papír­tör­lő­vel, így aztán két­sze­re­sen nyu­godt lel­ki­is­me­ret­tel dől­he­tünk hátra a tisz­ta kana­pén. Már ha végeztünk.

Csíra

Miért most van sze­zon­ja a csí­ráz­ta­tás­nak? Mert mos­tan­ra elfogy­nak a téli­re eltett gyö­kér­zöld­sé­ge­ink, friss pedig még nincs. Ki vagyunk éhez­ve egy kis ropo­gós, ízle­tes, erő­tel­jes ízű zöldre.

Nincs más teen­dőnk, mint mag­va­kat venni, lucer­nát, retek­ma­got, hagy­ma, mun­gó­bab, vagy búza­ma­got, meg egy edény­két, akár műanya­got, akár kerá­mi­át, ami­ben gyor­san, szak­sze­rű­en csí­ráz­tat­ha­tunk. Most tény­leg csak párat emlí­tet­tünk, de a kíná­lat változatos.

 

És hogy miért együnk csí­rát? Mert egy mag­ban ott a tel­jes növény vita­min­tar­tal­ma. Mert finom. És ne aras­suk le, együk meg magos­tól a csírákat.

Magokért, edény­ké­kért, és taná­csért fárad­jon be bol­tunk­ba, szí­ve­sen segí­tünk. Holnap akár már el is lehet kez­de­ni a tál­ka­ker­té­sze­tet! Pár nap után pedig egy vajas pirí­tós­ra szór­hat­juk saját ter­mesz­té­sű vitaminbombáinkat.

 

Böjti szelek

Nagyban folyik a hús­vé­ti böjt, ham­va­zó­szer­dá­tól, egé­szen hús­vé­tig tart. Sokan sze­ret­né­nek ilyen­kor kicsit méreg­te­le­ní­te­ni, tisz­tí­ta­ni, de nem tud­ják, hogy kezd­je­nek neki. Fontosnak tart­juk a foko­za­tos­sá­got, és itt nyil­ván nem mon­dunk újdon­sá­got. Azért a szem­lél­te­tés miatt: „Ma még becsa­pom a gulyást, meg a hét fán­kot, de hol­nap­tól léböjt­kú­rán vagyok!”

Vagyis legyen fel­ve­ze­tés, és leve­ze­tés is.

Térjünk át ilyen­kor nyu­god­tan egy vegán étrend­re, felejt­sük el egy időre a húst. Ha elég­gé figye­lünk a tes­tünk jel­zé­se­i­re, akkor egyéb­ként is jelez, mikor bizo­nyos élel­mi­sze­rek­ből elege van. Most azon­ban meg­előz­het­jük ezt a jel­zést. Pótoljuk a fehér­jé­ket, pél­dá­ul tel­jes kiőr­lé­sű gabo­nák­kal, tön­köllyel, durum­mal, köles­sel, vagy haj­di­ná­val. Vagy együnk sok hüve­lyest, bor­sót, babot, csi­cse­ri­bor­sót. Ha szó­já­ról teszünk emlí­tést, akkor már min­den­ki tud véle­ményt mon­da­ni, van tapasz­ta­la­ta. Ha azon­ban búza­fe­hér­jé­ről, szó­ja­tem­pé­ről, vagy fasírt­po­rok­ról beszé­lünk, akkor már fel­kap­juk a fejün­ket. Hallgassuk csak, milyen jól hang­zik: Snidlinges, póré­hagy­más vörös­len­cse roppancs.

Csak súgunk: a szó­ja­tem­pét nálunk lehet kapni, kézbe fogni, látni, venni. Egyébként pedig csak netes ren­de­lés lehetséges.

Nézzük, mit lehet tenni, ha roha­nó, vál­to­za­tos élet­mó­dot élünk, ha nincs ennyi időnk a böjt­re? Rövidebb idő­szak alatt is lehet­sé­ges a tisz­tí­tás, a méreg­te­le­ní­tés. Kezdjünk zöld­ség­le­vek­kel: búza­fű­lé­vel, sava­nyú­ká­posz­ta­lé­vel, cék­la­lé­vel, répá­val vagy paradicsommal.

Ezalatt az idő­szak alatt nagyon sok folya­dé­kot kell bevin­nünk, vizet főleg. Azonban érez­he­tünk némi gyen­ge­sé­get, ekkor a vizünk­be tegyünk cit­rom­le­vet, chi­lit, vagy gyöm­bért, azon­na­li az ener­ge­ti­zá­ló hatá­suk. Igyunk mellé méreg­te­le­ní­tő, tisz­tí­tó tea­ke­ve­ré­ket, ebből is tudunk aján­la­ni olyat, ami csak nálunk kap­ha­tó: Gyuri bácsi csa­lán­te­á­ját. Ihatunk tisz­tí­tás cél­já­ból híg szen­na­le­vél­te­át, vagy keserűvizet.

Folytassuk aztán a gyü­mölcs­le­vek­kel, ana­nász­lé­vel, almá­val, grá­nát­al­ma­lé­vel, vagy akár ezek kok­tél­já­val. Igyunk kókusz­vi­zet, ami izgal­mas kiegé­szí­tő folya­dék lehet.

Akárhogy is, ha az elha­tá­ro­zás meg­van, ne res­tellj taná­csot kérni bol­tunk­ban a koll­áganők­től. Hidd el, a vég­ered­mény kár­pó­tol min­den kez­de­ti nehézséget.

Végezetül pedig ne felejt­sük el, min­den fej­ben dől el: aján­lott a méreg­te­le­ní­té­si idő­szak­ban csupa erőt adó dolog­ra kon­cent­rál­ni, medi­tá­ci­ó­ra járni, feltöltődni.

Karácsonyi üdvözlet

Nem adhatsz lán­got a gyer­tyá­nak úgy, hogy annak fénye a te arco­dat is ne ragyog­ja be.”
Nagyon békés, bol­dog ünne­pe­ket kívánunk!