Teakánaán

Bár a téli kuc­kó­zós teá­zá­sok­nak épp vége, de hál­is­ten­nek a tea örök, és ezer­fé­le ízű, illa­tú, hatású.

A zöld tea amel­lett, hogy szá­mos ked­ve­ző hatás­sal bír az egész­sé­günk­re, segít az anyag­cse­re gyor­sí­tá­sá­ban. Fogyókúrázóknak és dié­tá­zók­nak is a leg­jobb válasz­tás. 2006 júli­u­sá­ban egy a European Journal of Clinical Nutrition c. folyó­irat­ban meg­je­lent tanul­mány szer­zői teát java­sol­nak a min­den­na­pi folya­dék­be­vi­tel­hez – akár az egy­sze­rű ivó­víz helyett is –, mivel a tea nem csak rehid­ra­tál (az ivó­víz­hez hason­ló­an), hanem élet­ta­ni­lag fon­tos poli­fe­no­lok soka­sá­gát jut­tat­ja be az embe­ri szer­ve­zet­be, és hosszú távon haté­ko­nyan veszi fel a har­cot a szív­be­teg­sé­gek ellen.

A JAMA folyó­irat 2006. szep­tem­be­ri szá­má­ban meg­je­lent egyik japán tanul­mány még ennél is tovább megy: azt állít­ja, hogy a zöld tea rend­sze­res fogyasz­tá­sa meg­hosszab­bít­ja a vár­ha­tó élet­tar­ta­mot, amel­lett, hogy véd a szív- és érrend­sze­ri betegségektől.

A zöld tea segít a has­üre­get, bele­ket és belső szer­ve­ket körül­ve­vő, ún. visz­ce­rá­lis zsír­szö­vet lebontásában.

A csí­pőn és a com­bon lera­kó­dó zsír­ral szem­ben (amely az ún. „körte” test­al­ka­tot okoz­za), a belső szer­vek körül fel­hal­mo­zó­dó zsír („alma” test­al­kat) felel a külön­bö­ző anyag­cse­re­za­va­ro­kért, a 2‑es típu­sú cukor­be­teg­sé­gért és egyéb szö­vőd­mé­nyek kiala­ku­lá­sért, ezért nem csak esz­té­ti­kai szem­pont­ból fon­tos, hogy has­ból fogyjunk.

A zöld tea lebont­ja a has­üre­get, a bele­ket és a belső szer­ve­ket körül­ve­vő zsír­szö­ve­tet, így segít­ve elő a fogyást.

A zöld tea három olyan vegyü­let­cso­por­tot tar­tal­maz, amely elő­se­gí­ti a fogyást:

  • kate­kin
  • kof­fe­in
  • tea­nin

És hogy ne téved­jünk a tea elké­szí­té­sé­nél, íme a leön­té­si víz­hő­mér­sék­le­tek és ázta­tá­si idők:
— Fekete tea: 100 fok, 3–5 perc
— Darjeeling First Flush: 90 fok, 2–3 perc
— Oolong tea: 80 fok, 1–3 perc
— Japán zöld tea: 60–70 fok, 1–1,5 perc
— Kínai zöld tea: 70–80 fok, 2–3- perc
— Ízesített tea: 100 fok, 3–5 perc
— Gyümölcstea: 100 fok, 8–10 perc

Üzletünkben  leg­alább 10 féle cso­dás illa­tú zöld teát sza­gol­ha­tunk, és kimér­ve vihet­jük haza az álta­lunk válasz­tott mennyi­sé­get. Vigyünk mellé fil­ter­pa­pírt, és műanyag szű­rőt is, vagy teatojást.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük